Rejestracja w programie Mam Haka Na Raka

0

Regulamin w formacie pdf dostępny jest tutaj.

 1. Organizator Konkursu odbywającego się w ramach Ogólnopolskiego Programu dla Młodzieży „Mam Haka na Raka” posługuje się nazwą „Znajdź Haka na Raka”.

  1. Organizatorem Konkursu jest Polska Unia Onkologii, z siedzibą przy ul. Roentgena 5 w Warszawie (zwana dalej „Organizatorem”). Partnerem strategicznym Konkursu jest firma GSK Services sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rzymowskiego 53, która prowadzi działalność gospodarczą na rynku farmaceutycznym (zwana dalej „Partnerem strategicznym”).
  2. Organizator upoważnia Biuro organizacyjne programu „Mam Haka na Raka” z siedzibą przy ul. Świętojerskiej 5/7 w Warszawie do podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją programu m.in. prowadzenie biura prasowego, stała komunikacja z uczestnikami, koordynacja działań logistycznych, aktualizacja strony www itp.
  1. Do celów programu, w ramach którego odbywa się Konkurs, należy promocja badań profilaktycznych, wykształcenie świadomego zdrowotnie społeczeństwa oraz przełamanie tabu związanego z chorobami nowotworowymi. Jednym z kluczowych założeń jest zachęcenie młodych ludzi do podejmowania działań prozdrowotnych, a poprzez to zaangażowanie ich w realizację działań objętych Programem.
  2. Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu kampanii społecznej dotyczącej prewencji nowotworów układu chłonnego – chłoniaków.
  1. Przedmiotem Konkursu „Znajdź Haka na Raka” jest zaprojektowanie kampanii społecznej dotyczącej prewencji nowotworów układu chłonnego – chłoniaków – w przygotowaniach do której pomogą specjaliści z dziedziny reklamy i marketingu. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych zakwalifikowanych do II etapu programu – Warsztatu Kreatywnego (patrz § 6).
  2. Przez kampanię społeczną organizowaną w ramach Konkursu rozumie się:
   1. opis projektu – dokument przedstawiający pomysł zespołu
   2. hasło kampanii
   3. plakat
   4. storyboardy ilustrujące sekwencję ujęć zdjęciowych spotu telewizyjnego (maksymalnie 6 ujęć)
   5. scenariusz spotu telewizyjnego wraz z amatorską wersją propozycji filmu
   6. scenariusz spotu radiowego i tekst suplementtora wraz z amatorską wersją propozycji spotu
   7. proponowany adres strony www poświęconej kampanii
  3. Projekt kampanii powinien charakteryzować się:
   1. oryginalnością i pomysłowością
   2. kreatywnością i niestandardowym podejściem
   3. klarownym dla odbiorcy przekazem
 2. Projekt kampanii społecznej NIE może:
  1. wykorzystywać wizerunku osób pełniących funkcje publiczne
  2. obrażać uczuć religijnych i wyznaniowych
  3. propagować treści rasistowskich, nieetycznych, wulgarnych, obraźliwych, zakazanych
  4. propagować treści promujących przemoc
  5. ośmieszać i uderzać w uczucia wszelkiego rodzaju społeczności w tym m.in. mniejszości, grup etnicznych czy grup zawodowych
 3. Projekt kampanii społecznej musi zawierać wszystkie elementy wymienione w § 4 pkt. 2., 3. i 4. oceniany będzie także stopień kreatywności i przydatności projektu jako całości.
 4. Projekt plakatu oraz spotu TV musi zawierać wizualizację graficzną:
  1. plakat – grafika (JPG)
  2. spot TV – max. 6 rysunków tzw. storyboard (seria obrazów i szkiców będących wskazówkami przy filmowaniu dla reżysera, scenografa, operatora kamery itp.)
 5. Projekt kampanii społecznej musi spełniać założenia zawarte w briefie (zadaniu konkursowym), który uczestnicy otrzymają podczas Warsztatu Kreatywnego (II etap) w dniu 28 marca 2014 r.
 6. Oprócz projektu kampanii społecznej wśród zamieszczonych na serwerze materiałów powinien znaleźć się także opis projektu – w postaci dokumentu tekstowego nie przekraczającego 1500 znaków (czcionka: Arial, wielkość: 12, odstęp: 1,5 wiersza). Opis nie może zawierać zdjęć, wykresów i innych elementów graficznych oraz przekraczać objętości ustalonej w Regulaminie.
 7. Dokumentacja projektu kampanii społecznej powinna stanowić jedną całość i nie może zawierać odnośników do stron internetowych, na której zamieszczone zostały dodatkowe materiały. Wszelkie informacje poufne umieszczone w dokumentacji powinny być wyraźnie oznaczone.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nadesłanych materiałów w formie pełnej lub skróconej w celach edukacyjnych, jak również do ich publicznej prezentacji. Nie dotyczy to materiałów oznakowanych jako poufne.
 9. Złamanie przez uczestnika warunków formalnych lub technicznych określonych w § 4 zgłoszenia może spowodować odrzucenie projektu przez Organizatora.
  1. Konkurs „Znajdź Haka na Raka” zostaje ogłoszony i otwarty dnia 28 marca 2014 r. podczas Warsztatu Kreatywnego (II etap), o którym mowa w § 6.
  2. W Warsztacie Kreatywnym oraz Konkursie „Znajdź Haka na Raka” udział weźmie maksymalnie 80 zespołów, które w I etapie wykazały się największą aktywnością i tym samym zakwalifikowały się do II etapu programu.
  3. Wyboru 80 zespołów, które znajdą się w II etapie oraz Konkursie „Znajdź Haka na Raka”, dokonuje Jury.
  4. Zgłoszenia projektów do Konkursu są przyjmowane do 15 kwietnia 2014 r. włącznie.
  5. Każdy zespół uczestniczący w Konkursie może zgłosić maksymalnie jeden projekt.
  6. Projekt kampanii społecznej powinien zostać umieszczony na stronie internetowej www.mamhakanaraka.pl w wyznaczonym miejscu do 15 kwietnia 2014 r. włącznie.
  1. W Konkursie „Znajdź Haka na Raka” mogą wziąć udział zespoły, które spełniają poniższe warunki:
   1. przystąpiły do VII edycji Ogólnopolskiego Programu dla Młodzieży „Mam Haka na Raka” rejestrując się poprzez stronę www.mamhakanaraka.pl.
   2. wzięły udział w spotkaniach interaktywnych (videosuplementcje) dostępnych na stronie www.mamhakanaraka.pl, dzięki którym zapoznały się z minimum onkologicznym.
   3. po odbytym szkoleniu przekazały zdobytą wiedzę w swoim środowisku lokalnym.
   4. przesłały sprawozdanie z przeprowadzonych działań lokalnych i zostały zakwalifikowane do II etapu programu (Warsztat Kreatywny).
   5. wezmą udział w Warsztacie Kreatywnym (II etap) ze specjalistami od reklamy i marketingu.
  1. Do Konkursu mogą przystąpić zespoły, które wzięły udział w Warsztacie Kreatywnym – minimum 3, a maksymalnie 5 uczniów i opiekun – oraz które spełniły warunki określone w § 6.
  2. Organizator nie dopuszcza możliwości zwiększenia ilości członków zespołu pracującego nad projektem konkursowym (kampania społeczna).
  3. Organizator nie dopuszcza możliwości zmiany składu zespołu pracującego nad projektem konkursowym (kampania społeczna).
  1. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne.
  2. Partner strategiczny pokrywa koszty przejazdu na Galę Finałową oraz z powrotem (II klasa pociągu pospiesznego lub PKS – na podstawie okazanych faktur VAT, a także ewentualny koszty wynajmu busa, który nie może przewyższać kwoty za PKP lub PKS dla całej grupy albo zwrot za zakupione paliwo po dostarczeniu odpowiednich faktur VAT).
  3. Szczegółowe informacje dotyczące zwrotu kosztów zostaną przesłane mailowo do wszystkich uczestników do 31 maja 2014 r.
  1. Zgłoszone do Konkursu projekty kampanii społecznej ocenia Jury.
  2. W celu zapewnienia wysokiego poziomu i fachowości w podejściu do oceny zgłoszonych projektów kampanii społecznej Organizator zaprosił do wzięcia udziału w pracach Jury: ekspertów w zakresie komunikacji społecznej i marketingowej, przedstawicieli środowisk medycznych oraz wybranych partnerów programu.
  3. Liczbę członków i skład Jury ustala Organizator.
  4. Głosowanie Jury będzie tajne.
 • Konkurs przebiega w następujący sposób:

  1. Zgłoszenie projektów kampanii społecznej do Konkursu trwa od 28 marca 2014 r. do 15 kwietnia 2014 r. włącznie.
  2. Ocena projektów przez jury odbędzie się w terminie 16 kwietnia 2014 r. – 30 kwietnia 2014 r. włącznie.
  3. Uczestnicy Konkursu na wezwanie Jury zobowiązani są do udzielenia szczegółowych wyjaśnień dot. projektów w drodze wymiany korespondencji i/lub rozmowy telefonicznej z biurem Organizatora. Korespondencja mailowa/notatka z rozmowy telefonicznej, sporządzona przez biuro, zostanie dołączona do pozostałej dokumentacji projektu. Udzielone odpowiedzi będą stanowić element całościowej oceny projektu.
  4. Zespoły, które nadesłały projekt kampanii społecznej, a tym samym zakwalifikowały się do finału, zostaną powiadomione mailowo o dacie i miejscu uroczystej Gali, na której zostanie rozstrzygnięty Konkurs „Znajdź Haka na Raka” i wyłonieni zwycięzcy.
  5. Uroczysta Gala odbędzie się w Warszawie 13 czerwca 2014 r. Informacja o miejscu Gali zostanie opublikowana na stronie www.mamhakanaraka.pl. Zaproszenie dla uczestników zostanie przesłane drogą mailową. W Gali udział weźmie udział wszystkie 80 zespołów, które w terminie przesłały projekty kampanii społecznej.
  1. Z chwilą przyznania nagród i wyróżnień, autor lub autorzy przeniosą na Organizatora majątkowe prawa autorskie do nagrodzonego, jak również wyróżnionego projektu kampanii społecznej na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności wskazanych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach zależnych (Dz. U. Nr 90 poz. 631), tj.: – w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, – w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, – w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, wraz z wyłącznym prawem do zezwalania na wykonywanie praw zależnych do projektu kampanii społecznej.
  2. Zgłoszenie projektu kampanii społecznej do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków oraz zgodą na przeniesienie autorskich praw majątkowych do nagrodzonej lub wyróżnionej kampanii społecznej.
  3. Odpowiednio do zapisów ust. 1. tj. przeniesienia na Organizatora majątkowych praw autorskich do nagrodzonych i wyróżnionych projektów kampanii społecznej, Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzania ekspozycji nagrodzonych i wyróżnionych projektów na terenie całego kraju oraz poza jego granicami, na wybranych przez Organizatora nośnikach reklamy zewnętrznej lub za pomocą innych form promocji.
  4. Wszyscy uczestnicy Konkursu, poprzez zgłoszenie projektu do Konkursu akceptują warunki regulaminu Konkursu i wyrażają zgodę na eksponowanie wybranych przez jury projektów oraz na bezpłatną publikację i eksponowanie projektów w prasie, radiu, telewizji, Internecie i na wszelkiego typu nośnikach reklamy zewnętrznej do celów promocji Konkursu i programu „Mam Haka na Raka”.
  1. Nagroda główna w Konkursie „Znajdź Haka na Raka” przewidziana jest dla członków zwycięskiego zespołu, nauczyciela i szkoły.
  2. Nagroda główna w Konkursie „Znajdź Haka na Raka”:
   1. młodzież – wyjazd na kurs językowy za granicę,
   2. nauczyciel (opiekun zespołu) – laptop,
   3. szkoła – wyposażenie pracowni biologicznej.
  3. Zwycięska kampania zostanie wyemitowana na terenie całej Polski.
  4. Termin i sposób realizacji kampanii społecznej oraz jej zasięg zostanie uzgodniony pomiędzy Organizatorem a właściwymi instytucjami i władzami.
  5. Zespołom, które nadesłały projekty kampanii, ale nie zajęły 1. miejsca w Konkursie, zostaną przyznane dyplomy uznania oraz listy referencyjne od Organizatora za przygotowany projekt.
  6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za naruszenie ich praw w związku z treścią projektów zgłoszonych do Konkursu oraz projektów, które będą realizowane w ramach kampanii społecznej.
  7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagród. Wartość nowych nagród będzie zbliżona do wartości nagród zaproponowanych w § 12 pkt. 2. Wszelkie zmiany zostaną opublikowane na stronie www.mamhakanaraka.pl.
  8. Fundatorem nagród jest GSK Services sp. z o.o. – partner strategiczny.
 • Wszelkich dodatkowych informacji udziela: Biuro organizacyjne programu „Mam Haka na Raka” z siedzibą przy ulicy Świętojerskiej 5/7 w Warszawie, tel. (22) 279 11 29,

  e-mail: [email protected]

 • Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101, poz. 926) w celach prowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców i przyznania nagrody oraz realizacji przez Organizatora kampanii społecznej.

 • Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 90 poz. 631) w celach promocji Ogólnopolskiego Programu dla Młodzieży „Mam Haka na Raka” m.in. poprzez wykorzystanie wizerunku:

  1. na stronie Programu, Partnera Strategicznego i Organizatora
  2. w broszurach, materiałach informacyjnych o programie
  3. w materiałach audiowizualnych podsumowujących program
  4. w każdego rodzaju materiałach mających na celu promocję programu
  1. Organizator oraz Jury Konkursu zastrzegają sobie prawo do dokonywania wiążącej wykładni przepisów niniejszego Regulaminu oraz rozstrzygania sporów związanych z jego stosowaniem.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu oraz zawartych w nim informacji w trakcie trwania Konkursu.