Mam Haka Na Raka – Ogólnopolski program dla młodzieży

0

PRZEBIEG 7. EDYCJI PROGRAMU „MAM HAKA NA RAKA”

 

  1. Zaproszenia do udziału w 7. edycji Ogólnopolskiego Programu dla Młodzieży „Mam Haka na Raka” zostaną wysłane do dyrekcji, nauczycieli oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych w całej Polsce.
  2. Szkoły chętne do wzięcia udziału powinny wyznaczyć zespoły składające się z minimum 3, a maksimum 5 uczniów oraz nauczyciela, pełniącego rolę opiekuna.
  3. Z jednej szkoły może się zgłosić dowolna liczba zespołów.
  4. Zespoły zobligowane są do wyznaczenia lidera, który będzie pełnił funcję osoby do kontaktu z biurem organizacyjnym programu, a także z mediami. (UWAGA! Lider zespołu nie pełni funkcji zarządzającej – liczy się praca zespołowa).
  5. Tematem przewodnim 7. edycji programu są nowotwory układu chłonnego – chłoniaki.
  1. Zespoły powinny przesłać informacje o składzie zespołu za pośrednictwem strony internetowej www.mamhakanaraka.pl (rejestracja on-line). Członkowie zespołu oraz opiekun są zobligowani do podania swoich adresów e-mail. Dodatkowo opiekun zespołu i lider są zobligowani do podania kontaktów telefonicznych.
  2. Za rejestrację zespołu odpowiada jego lider, natomiast każdy z uczestników musi potwierdzić swój udział w programie, poprzez aktywowanie linku, który zostanie wysłany do każdego uczestnika na podany adres e-mail.
  3. Nauczyciel, pełniący rolę opiekuna, musi potwierdzić swój udział w programie, poprzez aktywowanie linku, który zostanie wysłany do niego na jego adres e-mail, podany podczas rejestracji przez lidera.
  4. Termin rejestracji upływa 19 grudnia 2013 r.
  1. Strona www.mamhakanaraka.pl stanowić będzie główną platformę komunikacji z uczestnikami.
  2. Informacja o szkołach, które zgłosiły się do uczestnictwa w programie, zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.mamhakanaraka.pl.
  3. Po dokonaniu prawidłowej rejestracji na stronie www.mamhakanaraka.pl wszyscy członkowie zespołu oraz opiekun otrzymają maila z potwierdzeniem rejestracji (UWAGA: system antyspamowy może przenieść ww. maila do tzw. spamu lub kosza).
  4. Rejestracji zespołu dokonuje lider na stronie internetowej www.mamhakanaraka.pl. Lider podaje dane wszystkich członków zespołu oraz opiekuna.
  5. Wszyscy członkowie zespołu oraz opiekun otrzymają na swoje adresy e-mail link aktywujący. Kliknięcie w link jest równoznaczne z potwierdzeniem wzięcia udziału w programie, zapoznaniem się z przebiegiem programu i regulaminem konkursu oraz akceptacją jego zasad.
  6. Zarejestrowane zespoły za pośrednictwem strony będą mogły:
   • zdobyć wiedzę z zakresu profilaktyki nowotworów układu chłonnego – chłoniaków
   • zamieszczać krótkie informacje w aktualnościach nt. prowadzonych działań
   • zamieszczać sprawozdania z działań lokalnych
   • zamieszczać projekty kampanii społecznej dotyczącej profilaktyki chłoniaków
   • uzupełnić ankietę
  7. Na stronie internetowej programu będą zamieszczane szablony sprawozdań oraz aktualne informacje nt. przebiegu programu.
  1. W ramach programu, zespoły będą miały dostęp do videosuplementcji, których celem jest merytoryczne przygotowanie młodzieży do udziału w programie.
  2. Każdy zarejestrowany zespół zostanie zapoznany z minimum onkologicznym, czyli podstawową wiedzą na temat profilaktyki, rozpoznawania i leczenia nowotworów o największym współczynniku śmiertelności w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem nowotworów układu chłonnego – chłoniaków.
  3. Szkolenie zostanie przygotowane przez doradcay onkologów i przedstawicieli organizacji pacjentów onkologicznych.
  4. Materiały szkoleniowe zostaną udostępnione 25 listopada 2013 r.
  5. Tylko te zespoły, które zarejestrują się, zapoznają z minimum onkologicznym oraz prześlą sprawozdanie z działań lokalnych, będą mogły przejść do II etapu programu.
  1. Zespoły, które zapoznają się z minimum onkologicznym, mają do wykonania następujące zadania:
   • przeprowadzić wraz z opiekunem grupy suplementcję w klasie, w taki sposób, aby przekazać zdobytą wiedzę rówieśnikom
   • przeprowadzić akcje w środowisku lokalnym np. marsze, happeningi, wykłady, których celem będzie edukacja społeczności lokalnej nt. profilaktyki chłoniaków
   • podjąć próbę pozyskania lokalnych patronów i partnerów programu
   • zorganizować „Dzień Hakowicza”, który przypada 4 lutego 2014 r. (szczegóły opisane w punkcie 6)
   • w przypadku, gdy uczestnicy zorganizują „Dzień Hakowicza” w terminie do 1 lutego włącznie, są oni zobligowani do promowania „Dnia Drzwi Otwartych” w Centrach Onkologii w całej Polsce (który odbywać się będzie w sobotę 1 lutego 2014 r.) poprzez nagłośnienie informacji o spotkaniach, bezpłatnych badaniach itp. (szczegółowe informacje zostaną zamieszczone przed 1 lutym 2014 r. na stronie www.mamhakanaraka.pl oraz na stronie internetowej Polskiej Unii Onkologii www.puo.pl)
   • Aktywności te są warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w II etapie, czyli konkursie „Znajdź Haka na Raka”.
  1. „Dzień Hakowicza” przypada 4 lutego 2014 r. Jego celem jest kumulacja działań promujących profilaktykę nowotworową.
  2. Zadaniem zespołów podczas „Dnia Hakowicza” jest organizacja marszów bądź happeningów (dowolna forma), poprzez które zachęcą lokalną społeczność do wykonywania badań profilaktycznych. Data została wybrana nieprzypadkowo – tego dnia na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Walki z Rakiem.
  3. „Dzień Hakowicza” można zorganizować w innym terminie, np. z powodu przypadających ferii zimowych. Musi się on jednak odbyć w okresie, na który w harmonogramie programu przypada czas na realizację działań lokalnych, czyli do końca lutego.
  4. Wszystkie zarejestrowane zespoły będą miały za zadanie przeprowadzić działania lokalne w oparciu o wytyczne:
   • opracowanie i rozdawanie ulotek oraz materiałów edukacyjno-informacyjnych
   • w przypadku, gdy uczestnicy, zorganizują „Dzień Hakowicza” w terminie do 1 lutego włącznie, są oni zobligowani do promowania „Dnia Drzwi Otwartych” w Centrach Onkologii w całej Polsce (który odbywać się będzie w sobotę 1 lutego 2014 r.) poprzez nagłośnienie informacji o spotkaniach, bezpłatnych badaniach itp. (szczegółowe informacje zostaną zamieszczone przed 1 lutym 2014 r. na stroniewww.mamhakanaraka.ploraz na stronie internetowej Polskiej Unii Onkologii www.puo.pl)
   • zbieranie podpisów pod deklaracją „Zachęcę jedną osobę do wykonania badania profilaktycznego”
  5. Udział w „Dniu Hakowicza” jest obligatoryjny. Zespoły muszą wykonać dokumentację fotograficzną swoich działań i przesłać ją w ramach sprawozdania z działań lokalnych.
  6. Zespoły mogą zamiast marszu zorganizować opcjonalnie flashmob – określenie, którym przyjęło się nazywać sztuczny tłum ludzi gromadzących się niespodziewanie w miejscu publicznym w celu przeprowadzenia krótkotrwałego zdarzenia, zazwyczaj zaskakującego dla przypadkowych świadków.
  7. Zespoły, które zdecydują się na organizację flashmoba są zobligowane do przesłania dokumentacji filmowej lub fotograficznej.
  8. Decyzja co do ostatecznej formy „Dnia Hakowicza” należy do uczestników.
  1. Uczestnicy programu zostaną poproszeni o przesyłanie wraz z uzasadnieniem propozycji osób bądź instytucji, które ich zdaniem powinny otrzymać tytuł „Honorowego Hakowicza”.
  2. Termin nadsyłania propozycji to 1 marca 2014 r. – 23 marca 2014 r.
  3. O przyznaniu tytułu decydują uczestnicy programu poprzez głosowanie na stronie www.mamhakanaraka.pl.
  4. Wyniki są ogłaszane podczas Gali Finałowej.
  1. Schemat sprawozdań będzie ujednolicony dla wszystkich zespołów.
  2. Sprawozdanie będzie dostępne na stronie www.mamhakanaraka.pl, w profilach zespołów
  3. Dokumentację dotyczącą przebiegu edukacji rówieśniczej należy zamieścić na stronie www.mamhakanaraka.pl w miejscu przyznanym danej szkole. Zespoły na swoich profilach oraz drogą mejlową zostaną poinformowane, w jakiej postaci będzie przyjmowana pełna dokumentacja z przeprowadzonych działań.
  4. Sprawozdania należy zamieścić na stronie www.mamhakanaraka.pl w terminie 4 lutego 2014 r. – 28 lutego 2014 r. Terminy te są nieprzekraczalne. Sprawozdania wysyłane po terminie oraz drogą mailową lub listownie nie będą brane pod uwagę przy ocenie.
  5. Przesłanie sprawozdania z działań w regionie to warunek dopuszczenia do Konkursu oraz udziału w Warsztacie Kreatywnym.
  6. Zespoły z tych samych szkół zobligowane są do przeprowadzenia niezależnych działań. Każdy zespół będzie oceniany indywidualnie.
  7. Działania w regionie i dokumentacja będzie oceniana przez Jury.
  8. Ocena sprawozdań przez jury odbędzie się w terminie 1 marca 2014 r. – 15 marca 2014 r. Wyniki zostaną przesłane droga mailową oraz zamieszczone na stronie www.mamhakanaraka.pl
  1. Wszyscy uczestnicy są proszeni o wypełnienie ankiety podsumowującej 7. Edycję programu „Mam Haka na Raka”
  2. Celem ankiety jest poznanie opinii uczestników nt. programu i jego przebiegu, w celu jak najlepszej realizacji kolejnych edycji programu
  3. Ankieta będzie udostępniona na stronie www.mamhakanaraka.pl w profilach zespołów od 12 lutego 2014 r.
  4. Ankiety należy uzupełnić i przesłać razem ze sprawozdaniem z działań w regionach, do 28 lutego 2014 r.
  1. W Warsztacie Kreatywnym udział weźmie maksymalnie 80 zespołów, które w I etapie wykazały się największą aktywnością i tym samym zakwalifikowały się do II etapu programu.
  2. Warsztat Kreatywny odbędzie się 28 marca 2014 r. w formie wykładów on-line (przekaz na żywo) na stronie www.
  3. Zespoły, które przeszły do II etapu, po zalogowaniu się na profil zespołu, otrzymają dostęp do transmijsi który umożliwi połączenie się on-line i udział w Warsztacie Kreatywnym.
  4. Każdy zespół zostanie sprawdzony, w celu weryfikacji logowania i obecności uczestników w sieci.
  5. Wykłady zostaną podzielone na następujące części: warsztatową, konkursową oraz sekcję pytań i odpowiedzi.
  6. Udział w Warsztacie Kreatywnym on-line jest obowiązkowy i jest warunkiem dopuszczenia do Konkursu „Znajdź Haka na Raka”, polegającego na opracowaniu kampanii społecznej.
  7. Relacja z warsztatu kreatywnego (relacja, nie cały warsztat) będzie udostępniona na stronie internetowej www.mamhakanaraka.pl
  1. Zespoły, które wezmą udział w Warsztacie on-line mają następnie za zadanie przygotować projekt kampanii społecznej dot. profilaktyki nowotworów układu chłonnego – chłoniaków. Przesłane projekty muszą zawierać:
   • szczegółowy opis głównej koncepcji z uwzględnieniem celów kampanii
   • hasło kampanii
   • scenariusz spotu telewizyjnego
   • opcjonalnie: amatorska wersja propozycji filmu (element nieobowiązkowy)
   • storyboardy ilustrujące sekwencję ujęć zdjęciowych spotu telewizyjnego (maksymalnie 6 klatek). Storyboard to seria obrazów i szkiców, będących wskazówkami przy filmowaniu m.in. dla reżysera
   • koncepcję spotu radiowego i tekst suplementtora wraz z amatorską wersją propozycji spotu
   • koncepcję plakatu zawierającego hasło kampanii
   • propozycję adresu strony www dedykowanej kampanii
  2. Organizatorzy przewidują możliwość przesłania przez jeden zespół tylko jednego projektu na kampanię społeczną.
  3. Propozycje projektów na kampanię społeczną należy zamieścić na stronie internetowej www.mamhakanaraka.pl w wyznaczonym miejscu, w terminie 28 marca 2014 r. – 15 kwietnia 2014 r. Terminy te są nieprzekraczalne. Projekty kampanii wysyłane po terminie oraz drogą mailową lub listownie nie będą brane pod uwagę przy ocenie.
  4. Projekty, które nie będą zawierały wszystkich wymaganych elementów nie będą brane pod uwagę przy ocenie.
  5. Nadesłane projekty zostaną opublikowane na stronie www.mamhakanaraka.pl w celu przeprowadzenia głosowania internautów na najlepszą kampanię.
  6. Termin głosowania internautów upływa 15 maja 2014 r.
  7. Ocena projektów przez Jury odbędzie się w terminie 16 kwietnia 2014 r. – 30 kwietnia 2014 r.
  8. Obrady Jury i wybór laureatów nagrody głównej odbędą się 9 maja 2014 r.
  9. Wyniki zostaną ogłoszone podczas uroczystej Gali Finałowej.
  1. Uroczysta Gala wręczenia nagród oraz wyróżnień odbędzie się w Warszawie 6 czerwca 2014 r. (piątek).
  2. Informacja o miejscu Gali zostanie opublikowana na stronie www.mamhakanaraka.pl. Zaproszenie dla uczestników zostanie przesłane drogą mailową. W Gali udział wezmą wszystkie zespoły, które w terminie przesłały projekty kampanii społecznej.
  3. Podczas Gali zostaną zaprezentowane nominowane projekty w poszczególnych kategoriach (punkt 12) oraz zwycięski projekt na kampanię społeczną promującą badania profilaktyczne w kierunku nowotworów układu chłonnego – chłoniaków.
  1. Nagrody i wyróżnienia zostaną przyznane w kategoriach:
   • kategoria główna: najlepszy projekt kampanii społecznej – przyznawana przez Jury konkursowe
   • kategoria specjalna: nagroda Hakowicza – przyznawana przez dotychczasowych zwycięzców programu
   • kategoria specjalna: nagroda mediów – przyznawana przez Dziennikarski Klub Promocji Zdrowia
   • kategoria specjalna: nagroda za działania lokalne – przyznawana przez Związek Powiatów Polskich oraz Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich
   • kategoria specjalna: nagroda studentów medycyny i zdrowia publicznego – przyznawana przez Wydział Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Studenckie Towarzystwo Onkologiczne za szczególną wartość merytoryczną działań lokalnych
   • kategoria specjalna: nagroda Internautów – przyznawana przez Internautów na stronie www.mamhakanaraka.pl
  2. Nagrody dla laureatów w kategorii głównej w postaci dyplomów i nagród rzeczowych obejmują:
   • produkcję autorskiej kampanii społecznej oraz jej emisję na terenie całego kraju
   • nagrodę dla szkoły
   • nagrodę dla każdego członka zespołu
   • nagrodę dla opiekuna zespołu
  3. Nagrody dla laureatów w kategoriach specjalnych w postaci dyplomów i nagród rzeczowych obejmują:
   • nagrodę dla szkoły
   • nagrodę dla każdej osoby z zespołu
   • nagrodę dla opiekuna zespołu
  4. Wszystkie zespoły biorące udział w Gali otrzymają upominki i listy referencyjne.
  5. Kwestia opłacenia podatku od nagród leży po stronie Organizatora.
  6. Zespoły, które otrzymają nagrody rzeczowe o wartości powyżej 200,00 złotych otrzymają z Biura Organizacyjnego drogą mailową specjalne oświadczenie, które w ciągu 2 tygodni należy wydrukować, wypełnić i odesłać pocztą tradycyjną na adres: Biuro „Mam Haka na Raka”, ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa.
  1. Organizatorem Programu jest Polska Unia Onkologii, partnerem strategicznym jest firma GSK Services Sp. z o.o., która prowadzi działalność gospodarczą na rynku farmaceutycznym.
  2. Celem programu jest promocja zachowań prewencyjnych i badań profilaktycznych, wykształcenie świadomego zdrowotnie społeczeństwa oraz przełamanie tabu związanego z chorobami nowotworowymi. Jednym z kluczowych założeń jest zachęcenie młodych ludzi do podejmowania działań prozdrowotnych, a poprzez to zaangażowanie ich w realizację działań objętych Programem.
  3. Organizator zwraca koszty przejazdu wyłącznie zespołom zaproszonym na Galę. Szczegóły zostaną przesłane zespołom drogą mailową wraz ze szczegółowymi informacjami i zaproszeniem na Galę.
  4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany przebiegu programu w trakcie jego trwania.

PATRONI HONOROWI: