Zespół Szkół nr 5 CKP w Stargardzie Szczecińskim – Mam haka na raka

0

http://www.zs5ckp.pl

Gdyńska 8

O nas

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KAMPANII „MAM HAKA NA RAKA” W ZS NR5 CKP W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM Dnia 18 listopada 2007r. w Pomorskiej Akademii Medycznej odbyły się warsztaty, któ-rych celem było zapoznanie młodych ludzi z minimum onkologicznym, czyli z podstawową wiedzą na temat profilaktyki, rozpoznawania i leczenia nowotworów, a także przekazanie infor-macji na temat tworzenia kampanii społecznej. Po zakończeniu warsztatów każdy zespół miał za zadanie w aktywny sposób przekazać w dowolnej formie w swoim środowisku wiedzę, jaką na-był z zakresu minimum onkologicznego. Po powrocie z warsztatów nasz 4 – osobowy zespół pod opieką pani Agnieszki Ząbek i Jolanty Radom rozpoczął działania w kierunku rozpowszechnienia wiedzy na temat nowotwo-rów. Pierwszym krokiem było ustalenie planu działań oraz zebranie niezbędnych środków finan-sowych do realizacji zamierzeń. W naszej szkole, tj. ZS nr 5 CKP w Stargardzie Szczecińskim zwołaliśmy zebranie Samorządu Uczniowskiego i poprosiliśmy o pomoc koleżanki i kolegów w realizacji projektu. Samorząd Uczniowski wyraził zgodę. Wspólnymi siłami rozpoczęliśmy realizowanie projektu. W początkowej fazie zmobilizowaliśmy 31 klas do wykonania plakatów na temat nowotworów. Przy przydziale zadań wzięliśmy pod uwagę doświadczenie starszych kolegów oraz sytuację klas maturalnych, dlatego też został wprowadzony podział na plakaty z opisem i same plakaty. W pracy, przy której wymagaliśmy opisu, wyznaczyliśmy najważniej-sze zagadnienia, jakie powinny być uwzględnione tj. opis nowotworu, przyczyny, objawy, wyle-czalność i zapobieganie. Klasy pierwsze miały za zadanie wykonanie plakatów zawierających przesłanie dotyczące profilaktyki nowotworów. Na wykonanie pracy i jej dostarczenie do naszej przełożonej uczniowie mieli równy tydzień od 26 listopada 2007 roku do 3 grudnia 2007 roku. Dostarczone do nas plakaty zostały umieszczone na szkolnych korytarzach tak, aby zwrócić uwagę uczniów na problem i przekazać minimum wiedzy na dany temat. Uznaliśmy, że ze wszystkich prac wybierzemy najlepszą i nagrodzimy ją jednym dniem wolnym od pytania, zgo-dziliśmy się na to, aby zwycięska klasa sama wybrała ten dzień. Okres od 10 do 14 grudnia 2007 roku wyznaczyliśmy w naszej szkole jako „Tydzień Walki z Rakiem”. Był to bardzo pracowity czas. Naszym celem w ciągu tego tygodnia było przekazanie zdobytej wiedzy z zakresu minimum onkologicznego. Naszym przekazem chcieli-śmy zmienić stosunek ludzi do nowotworów, pogłębić ich wiedzę i udowodnić im, iż nie wszystkie nowotwory są śmiertelne. Szczególny nacisk położyliśmy na zachęcenie ludzi do częstszego korzystania z badań suplementarskich. U odbiorców chcieliśmy wywołać przede wszystkim zmianę w postrzeganiu nowotworów, jej efektem stałyby się częstsze wizyty w gabinetach le-karskich. Naszym zdaniem cel jest osiągalny, jeżeli włożymy w to cały wysiłek i poczujemy solidarność z innymi. Odbiorcami naszych działań mieli być rówieśnicy, a także ludzie starsi. Po analizie stwierdziliśmy, że najlepszym sposobem dotarcia do odbiorców będzie przeprowadzenie presuplementcji oraz zorganizowanie sondy szkolnej wśród uczniów i nauczycieli. Pierwsze spotkanie odbyło się 10 grudnia 2007 roku, poprowadził je doradca Józef Janowski – ordynator oddziału położniczo – ginekologicznego w Stargardzie Szczecińskim. Przedstawił przyczyny, sposoby leczenia oraz profilaktykę nowotworu piersi i szyjki macicy. Przeprowadził także instruktaż samobadania piesi na fantomie. W drugiej części spotkania głos zabrała pani Halina Gutowska ze Stowarzyszenia „Stokrotka”(zrzeszającego kobiety po mastektomii), która opowiedziała o swoich przeżyciach i walce z chorobą nowotworową piersi. W spotkaniu wzięło udział 150 osób. 11 grudnia 2007 roku w naszej szkole została przeprowadzona sonda, w której wzięli udział za-równo uczniowie jak i nauczyciele. Tematem sondy była wiedza na temat chorób nowotworo-wych. Dnia 12 grudnia 2007 roku z 150 uczniami naszej szkoły spotkał się prof. dr hab. n. med. Jan Lubiński – kierownik Instytutu Genetyki Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Przed-stawił najnowsze osiągnięcia w genetyce dotyczące wykrywania raka piersi i jajnika. Szczególny nacisk położył na badania genetyczne i wczesną wykrywalność. W spotkaniu tym wzięła udział także delegacja (uczniowie z opiekunem) z ZS nr 2 w Stargardzie Szczecińskim. Kolejne spotkanie dotyczące profilaktyki nowotworów odbyło się 13 grudnia 2007 roku. Presuplement-cję na temat zapobiegania nowotworom związanych z paleniem papierosów wygłosił adiunkt Instytutu Patomorfologii Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie Jerzy Grabarek. Omó-wił przyczyny, statystyki i badania dotyczące nowotworów. Zaprezentował wstrząsające zdjęcia narządów objętych procesem nowotworowym. W tym spotkaniu udział wzięło także około 150 uczniów naszej szkoły. Także w ramach suplementcji wychowania do życia w rodzinie pani Agnieszka Ząbek przeprowadziła zajęcia na temat chorób nowotworowych. Młodzież uczyła się samobada-nia piersi, a także wykrywania guzków na fantomie. Wszyscy uczniowie naszej szkoły oraz nauczyciele i pracownicy szkoły otrzymali ulotki dotyczące chorób nowotworowych i ich profi-laktyki. Zostały również wykonane gazetki, przedstawiające prawdę na temat nowotworów oraz sposoby ich szybkiego wykrywania i zapobiegania. Informacje o tygodniu, który nazwaliśmy „Tygodniem Walki z Rakiem”, zostały opublikowane w miejscowej gazecie „Dziennik Stargardzki”, a także na stronie internetowej powiatu star-gardzkiego. Odnieśliśmy sukces. Naszymi działaniami edukacyjnymi objęliśmy wszystkich uczniów naszej szkoły. Spotkania przygotowane w czasie „Tygodnia Walki z Rakiem” w ocenie uczniów były bardzo ciekawe. Młodzież z zaciekawieniem wysłuchała przekazywanych informacji. Mamy nadzieję, że te spotkania pobudziły do refsuplementsji nad własnym życiem i postępowaniem i w sposób znaczący wpłyną na podejmowane przez młodych ludzi decyzje. Organizatorzy: Patrycja Pływaczyk, Ewa Redo, Justyna Jaszczowska, Marcin Bieniek, Tomasz Stefański opiekunowie: Agnieszka Ząbek (pedagog),

Jolanta Radom (pielęgniarka szkolna)

Galeria

Tutaj możesz zaprezentować swój Zespół, który bierze udział w Programie MAM HAKA NA RAKA. W poniższym polu wprowadź swój kod dostępu i kliknij przycisk „zaloguj”. Umożliwi to edycję krótkiej informacji tekstowej o Waszym zespole, dodawanie/usuwanie zdjęć w galerii, a także zamieszczanie dokumentacji z działalności edukacyjnej Waszego Zespołu.

zaloguj